Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

Μία σύγχρονη εταιρεία ερευνών πρέπει να προσεγγίζει σφαιρικά το πολιτικό κλίμα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Εκτός από την προσφορά υπηρεσιών στον χώρο των πολιτικών ερευνών, η OpinionPoll επικεντρώνει την προσπάθειά της στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού που σαν αποτέλεσμα έχει την επίτευξη των στόχων του πελάτη.

Η σχέση με τον πελάτη μας εκτείνεται πέραν του απλού σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρουσίασης μίας έρευνας, αφού κατόπιν επιθυμίας του πελάτη η OpinionPoll γίνεται μέρος της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού.

Έργο της εταιρείας είναι:

 • Η ανάλυση και η ερμηνεία των βασικών αποτελεσμάτων της έρευνας

 • Η μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε μέχρι την εκτέλεση της έρευνας και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της.

 • Ο αναπροσδιορισμός και η τροποποίηση των επιλογών εκείνων που αποδεικνύεται ότι δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

 • Η υιοθέτηση μίας νέας προσέγγισης που κρίνεται ότι, με βάση την έρευνα, θα υποστηρίξει αποτελεσματικότερα την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του πελάτη.

Mεθοδολογία

Ποσοτικές Έρευνες

 • Τηλεφωνικές έρευνες

 • Έρευνες προσωπικών συνεντεύξεων (Face to Face)

 • Έρευνες μυστικών επισκεπτών (Mystery shopping)

 • Ταχυδρομικές Έρευνες

 • In shop Έρευνες

 • Hall Tests

 • Έρευνες μέσω Internet

Ποιοτικές Έρευνες

 • Ομαδικές συζητήσεις (Focus Groups)

 • Προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (In depth personal interviews)

Σχεδιασμός έρευνας

Η προσεκτική και σε βάθος κατανόηση του ερευνητικού αντικειμένου και κυρίως των στοιχείων εκείνων τα οποία ο πελάτης θέλει να εντοπίσει, δεν μπορεί παρά να είναι αντικείμενο μίας λεπτομερούς ανταλλαγής απόψεων με τον πελάτη, έτσι ώστε ο σχεδιασμός της έρευνας να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερος και να καλύπτει όλο το ερευνητέο φάσμα. Πρόχειρος ή ατελής σχεδιασμός της έρευνας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι ικανοποιητικό.

 

Κατάρτιση ερωτηματολόγιου

Στην OpinionPoll θεωρείται το Α και το Ω της έρευνας. Το εργαλείο εκείνο με το οποίο θα επιχειρηθεί με απλό και κατανοητό τρόπο η γρήγορη και σωστή άντληση των δεδομένων εκείνων τα οποία χρειάζονται για ένα ικανοποιητικό ερευνητικό αποτέλεσμα. Στην OpinionPoll  πριν την διαδικασία της πιλοτικής έρευνας το ερωτηματολόγιο τίθεται υπόψη της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτει επαρκώς το ερευνητικό φάσμα.

Η μέθοδος με την οποία καταρτίζονται τα ερωτηματολόγια στην OpinionPoll  ποικίλει ανάλογα με το είδος της έρευνας και τα ποιοτικά της χαρακτηρ ιστικά.

 

Δείγμα

Η σωστή τεχνική και μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος είναι ιδιαίτερα σημαντική στην OpinionPoll . Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος που ακολουθείται έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την πιστή εφαρμογή των κανόνων για την επιλογή του δείγματος, έτσι να ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που θα συλλεγούν.

 

Πιλοτική εφαρμογή ερωτηματολογίου

Στην OpinionPoll  πιστεύουμε ότι το ερωτηματολόγιο όσο άρτια και αν είναι σχεδιασμένο, επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα του μόνο μετά την χρήση του σε ένα δείγμα ικανού μεγέθους που θα δώσει την ευχέρεια στην επιστημονική ομάδα της εταιρείας να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις ή και αλλαγές.

 

Συλλογή δεδομένων

Μόνο ένα καλά οργανωμένο και συνεχώς επιστατούμενο τμήμα συλλογής δεδομένων μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην συλλογή των στοιχείων εκείνων που απαιτεί η έρευνα. Οι ερευνητές που εργάζονται για την OpinionPoll, εκτός από την καθιερωμένη ενημέρωση πριν την έναρξη της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, για την κατανόηση των εννοιών και της σημασίας κάθε ερώτησης εκπαιδεύονται σε περιοδική βάση για τα σημεία που πρέπει πάντα να προσέχουν προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στη συλλογή δεδομένων. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι ερευνητές έχουν πάντοτε την ευχέρεια να απευθύνονται στους επόπτες για κάθε πρόβλημα ή απορία που πιθανώς αντιμετωπίζουν ή έχουν σε κάποιο στάδιο της έρευνας. Το έργο των ερευνητών υπόκειται σε συνεχή έλεγχο και τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται ελέγχονται προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια.

 

Ανάλυση δεδομένων

Με την χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος ποσοτικής έρευνας της OpinionPoll προχωρεί στην ανάλυση των δεδομένων και στην εξαγωγή των ερευνητικών ευρημάτων. Τα ευρήματα κάθε έρευνας παρουσιάζονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατανοητή στον πελάτη.